"రంగేదైనా ఒకేజాతి జీవులం మనం"

"రంగేదైనా ఒకేజాతి జీవులం మనం"

2 comments:

  1. "రంగేదైనా ఒకేజాతి జీవులం మనం"

    ReplyDelete
  2. హాశ్చర్యం...అన్ని రంగులకీ అమ్మ తెలుపే...

    ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.