నేను ఒక్కడిని ఒక వైపు లోకం ఒకవైపు

చిత్రం భళారే విచిత్రం !

4 comments:

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.