అస్తాద్రిపై సూర్య బింబం... అయింది సంధ్య నుదుటి తిలకం

ఆకాశంలో ఏదో మడ్డరు జరిగినట్టులేదూ!4 comments:

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.