చుట్టూ పచ్చదనమే కాని నీటికి మటుకు ఎడమావే !

చుట్టూ పచ్చదనమే కాని నీటికి మటుకు ఎడమావే !

1 comments:

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.