చుట్టూ పచ్చదనమే కాని నీటికి మటుకు ఎడమావే !

చుట్టూ పచ్చదనమే కాని నీటికి మటుకు ఎడమావే !

1 comment:

  1. చుట్టూ పచ్చదనమే కాని నీటికి మటుకు ఎడమావే !

    ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.