కుండలో రాళ్ళేసి నీళ్ళు త్రాగుట ఆనాటి వింత! నీళ్ళు త్రాగుట సులువు నేడు కుళాయి చెంత!


2 comments:

  1. కుండలో రాళ్ళేసి నీళ్ళు త్రాగుట ఆనాటి వింత!
    నీళ్ళు త్రాగుట సులువు నేడు కుళాయి చెంత!

    ReplyDelete
  2. ముక్కు పెట్టి పొడిచినా గొంతు నిండదు

    ఉక్కు గొట్టం పెట్టినా లీకుదాగదు

    ReplyDelete

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.