కుండలో రాళ్ళేసి నీళ్ళు త్రాగుట ఆనాటి వింత! నీళ్ళు త్రాగుట సులువు నేడు కుళాయి చెంత!


2 comments:

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.