నీవిచ్చిన ప్రేమ ఓదార్పు
ఇంకా మరువలేదు
నాకు దూరంగా ఉన్నంతమాత్రాన

0 comments:

Copyright © 2013 images for indians and Blogger Templates - Anime OST.